Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

 

Opplæringskontoret for søm og
små verneverdige fag BA

      Vedtekter.

 

Vedtektene er vedtatt på konstituerende årsmøte den 09.04.97.
Forandret på møte den 23.03.00, 12.03.01 og 26.03.03.

 

§ 1 Definisjon og formål

1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag BA.

 

1.2 Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemda, skoleverket og lærlinger etter opplæringslova.

1.3 Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag  har alle små og verneverdige fag som sitt virkeområde.

1.4 Opplæringskontoret skal påvirke til at det blir opprettet flere lærlingeplasser i de små  fagene

1.5 Opplæringskontoret skal påse at opplæringen skjer i samsvar med de fastsatte læreplanene for fagene.

1.6 Opplæringskontoret skal også organisere faglig relevante kurs og faglig relevant opplæring, der skolering av voksen arbeidskraft skal være en del av virksomheten. Kontoret skal gi råd om skoletilbud og holde seg à jour med utviklingen i fagene.

1.7 Opplæringskontoret skal i samarbeid med andre opplæringskontor i små og  verneverdige fag i Norge, organisere felles teoriundervisning på et sted hvor det er naturlig for det enkelte fag i samarbeid med skole, bedrift og yrkesopplærings- nemda. Opplæringskontoret må også opparbeide seg stor kompetanse på lærere som kan undervise og lærebøker i fagene. Opplæringskontoret bør engasjere seg i teoriundervisning over internett der hvor dette er hensiktmessig. Opplæringskontoret vil også vurdere felles teoriundervisning for hele norden i enkelte fag.

1.8  Opplæringskontoret skal engasjere seg i opplysnings- og utviklingsarbeid med det mål å styrke arbeidet for vern, gjenreising og videreføring av gamle håndverksfag og fag med verneverdige teknikker i hele landet og norden.

 

§ 2 Medlemskap

2.1 Opplæringskontoret vil ha kontor i Ski kommune, Akershus fylke, men vil samarbeid med andre fylker i første omgang på Østlandet.

2.2 Alle som driver med opplæring i små og verneverdige fag bør være tilsluttet opplæringskontoret. Andre brukere som prosjekter, yrkesopplæringsnemder, fagopplæringskontor og offentlig institusjoner som arbeider med ivaretaking og videreføring av gamle håndverksfag.

2.3  Søknad om medlemskap i opplæringskontoret fra andre bedrifter eller offentlige etater avgjøres av styret for opplæringskontoret på fritt grunnlag.

2.4  Dersom en bedrift eller bruker ikke lengere ønsker å være medlem av opplæringskontoret, må det medeles skriftelig med minst 1 måneds varsel før opphørsdato. Medlemskapet i opplæringskontoret opphører enten pr.30.06 eller 31.12. hvert år.

 

§ 3 Opplæringskontoret og medlemsbedriftenes ansvar  

3.1 Opplæringskontoret tegner lærekontrakt med lærlingen og plasserer vedkommende i en eller flere medlemsbedrifter. Opplæringskontoret og lærebedriften(e) inngår en skriftelig avtale om lærtidens lengde og andre forhold som har betydning for opplæringen.

3.2 Yrkesopplæringsnemda hvor hovedvekten av opplæringen blir gitt, skal godkjenne lærekontrakten og lærebedriften(e) som det inngås lærekontrakt/opplæringsavtale med.

3.3 Opplæringskontoret har ansvaret for å påse at den samlede læretiden dekker alle elementer i opplæringen i henhold til læreplanen for faget. Det har også ansvaret for å koordinere opplæringen i samråd med de faglige ansvarlige og tilsynsvalgte i den enkelte lærebedrift. Opplæringskontoret skal ha samtale/vurdering med lærlingen og bedriften to ganger i året.

3.4 Medlemsbedriftene har ansvaret for at arbeidet innholder opplæringselementer i henhold til læreplanene for faget og den avtale bedriften har med opplæringskontoret.

3.5 Opplæringskontoret skal om nødvendig sørge for supplerende opplæring gjennom kurs og instruksjon til den enkelte lærling utover det den enkelte medlemsbedrift kan gi.

3.6  Opplæringskontoret er ansvarlig for å sende oppmeldning til fagprøve/svenneprøve til  yrkesopplæringsnemda minst seks uker før prøveavleggelse.

3.7 Medlemsbedriften plikter å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, f.eks. på grunn av permittering eller innskrenkning i medlemsbedriften. I slike tilfeller skal opplæringskontoret arbeide for omplassering av lærlingen i en ny opplæringsbedrift.

3.8 Opplæringskontoret skal straks underrette yrkesopplæringsnemda om eventuelle endringer i et læreforhold

3.9 Heving av lærekontrakt må på vanlig måte forelegges yrkesopplæringsnemda til godkjenning

3.10 De plikter og rettigheter som lov om arbeidsmiljø hjemler, gjelder i forhold mellom lærlingen og den bedriften der opplæringen finner sted.

§ 4 Økonomi

4.1  Andelskapitalen er på minimum kr 100.000,-. Andelene kan ikke overdras og vil ikke bli utbetalt ved utmeldning av selskapet. Ved utmeldning av selskapet tilfaller andelen andelslaget. Andelshavers antall andeler gir antall stemmer på årsmøte, ingen har mer en en andel pr.lærling som er utplassert.

4.2 Opplæringskontoret virksomhet finansieres gjennom driftstilskudd, og årsavgift fra medlemsbedriftene.

4.3 Alle tilskudd formidles til opplæringskontoret, som igjen fordeler tilskuddene til lærebedriftene. Ekstratilskuddet for små og verneverdige fag skal være grunnbasen for drift av opplæringskontoret. For lærlinger som ikke omfattes av ekstratilskuddet, er kontigenten 1/3 av tilskuddet. Årsmøte avgjør hvor stor del av det ordinære tilskuddet som skal refunderes lærebedriftene.

4.4  Årsavgift for medlemsbedriftene fastsettes av årsmøte.

4.5  Regnskapene for opplæringskontoret og underavdelinger revideres av statsautorisert/registrert revisor, som velges av årsmøte.

4.6 Årsmøte bestemmer hvordan overskuddet skal anvendes eller underskuddet dekkes.

4.7 Medlemsbedriftene er solidarisk ansvarlig for opplæringskontorets økonomiske forpliktelser, men ikke ut over andelskapitalen, likevel ikke med større andel enn det som tilsvarer lærlingetilskuddet for en lærling i seks måneder.

 

§ 5 Årsmøte

5.1 Årsmøte er opplæringskontoret for små og verneverdige fag øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned hvert år.

5.2  På årsmøte har hver andelseier (medlemsbedrift) rett til å møte med to representanter pr. stemme. Ingen kan møte med fullmakt for mere en to andre andelseiere.

5.3 Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel av styrets leder. Innkalling skal være skriftelig og angi de saker som skal behandles.

5.4 Årsmøte skal behandle og avgjøre følgende saker:

  -Årsmelding

-Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, og anvendelse av årsoverskudd  eller dekning  av årsunderskudd.

  -Budsjett

  -Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av hans eller hennes  honorar.

-Valg av styreleder for opplæringskontoret

-Valg av styremedlemmer

  -Fastsettelse av refusjon til lærebedriftene av de offentlige lærlingetilskuddene.

  -Fastsettelse av årsavgift for medlemskap i opplæringskontoret

  -Andre saker som er nevnt i innkallingen

5.5 Årsmøte avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall, med mindre disse vedtektene har bestemt noe annet for særlige saker.

5.6 For årsmøte føres det protokoll som undertegnes av møteleder og en person valgt av årsmøte.

5.7 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller hvis minst 1/3 av medlemsbedriftene i opplæringskontoret krever det.