Bøkene kan bestilles hos Frisørbransjens forlag:
mail:nff@nffs.no 
telefon: 23 08 79 60
faks: 23 08 79 70
www.nffs.no

                                                                         

Parykker - Tilvirkning og frisering
Evelyn Jensen og Bengt Hjord
Boka dekker innholdet i læreplanen for modulene parykklaging og arbeidsredskap, frisering og arbeidsrutiner og deler av arbeidsprosess i første års opplæring i bedrift for parykkmakerfaget.  Boka inneholder læreplanens mål og hovedmomenter. Den tar for seg parykkmakerfagets historie og stilepoker. Videre beskrives hår og hårtyper og det verktøy, utstyr og materialer som brukes i faget. Deretter tar boka for seg preparering og tressing av hår, montur, tamburering, frisering og vedlikehold. Til slutt tar boka for seg litt om arbeidsplassen, miljø og hygiene.  Boka inneholder ca 200 illustrasjoner hvorav flere i farger. Bak i boka er det tatt med et omfattende stikkordregister.

ISBN 82-455-0025-9
Pris: 550,-

Maskering
Evelyn Jensen (red.)
Boka er ei kombinert teori- og arbeidsbok for lærlingar. Stoffet er valt ut med tanke på å gi lærlingen grunnleggjande teoretiske og praktiske kunnskapar, dugleikar og haldningar som ein maskør bør ha. Denne boka vil ta deg med inn i ei spennande verd der du møter maskøren og parykkmakaren sin kvardag i teatret.  Boka dekkjer innhaldet i læreplanen for modulane maskering og delar av arbeidsprosess i 1. årskurs for opplæring i bedrift. Boka skal vere til hjelp for å utvikle kompetanse i tråd med den generelle delen av læreplanen og intensjonane i Reform 94.
”Den beste form for læring skjer gjennom praktisk erfaring. Dette er også utgangspunktet for den måten lærestoffet er bygd opp på.” Forfattaren har hatt hjelp frå fleire bransjefolk i arbeidet med å velje ut stoff til innhaldet i boka. Dette har sikra at lærestoffet er relevant i høve til mål og hovudmoment i læreplanen.
Boka er på nynorsk.

 


ISBN 82-455-0031-3
Pris: 425,-